NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Artikelen

Samenwerking en Exploitatie

Steeds meer binnenhavens zijn onderdeel van een (operationeel) havensamenwerkingsverband. Toch wordt er nog (te) weinig gebruik gemaakt van de voordelen die een naastgelegen haven of gemeente biedt. Operationeel-tactische havensamenwerking maakt (verdere) professionalisering, het bundelen van kennis en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie mogelijk, terwijl samenwerking het verzorgingsgebied vergroot. Om (1) als haven sterker te staan, en (2) van elkaar te kunnen leren, is het formeren van samenwerkingsverbanden essentieel. De NVB moedigt het samenwerken in een gemeenschappelijk havenbeheer toe. Zowel regionaal als landelijk levert samenwerken synergieeffecten op, die de NVB ondersteunt.

Wij voorzien een toekomst met florerende havenregio’s, waar een hechte onderlinge samenwerking heerst. Elke haven ontwikkelt haar eigen focus, die bijdraagt aan de totale service en dienstverlening van de regio. Deze ontwikkeling en de hechte samenwerking tussen de verschillende havens onder een vlag hebben een positief effect op de werkgelegenheid in de regio.

Probleemanalyse en knelpunten
Het merendeel van de binnenhavens heeft aangegeven dat het beleid om te ontwikkelen naar de Haven van de Toekomst op dit moment onvoldoende verankerd is in het beleid binnen hun (haven)organisatie. Dit knelpunt wordt (voor een deel) verklaard door (gebrek aan) financiële middelen en inzicht in de voordelen. Om effectieve en efficiënte samenwerkingsvormen tot stand te brengen, hebben binnenhavens behoefte aan kennisdeling en best practices.

Doelstellingen
De NVB en haar leden gaan zich in de periode 2020-2025 richten op onderstaande doelstellingen voor het thema Samenwerking en Exploitatie.

HOOFDDOEL
Binnenhavens werken op operationeel-tactisch en strategisch niveau effectief samen.

SUBDOELEN

  • De NVB en haar leden creëren inzicht in de quick wins op het gebied van (haven)samenwerkingsverbanden, zoals (1) effectieve governance-modellen voor (haven)samenwerking en (2) haventhema’s, waar samenwerking tot gedeelde revenuen leidt.
  • De NVB organiseert masterclasses, waarin het ontwikkelingen en best practices binnen het thema Samenwerking en Exploitatie met haar leden deelt.

 

 


Strategische agenda

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden.

Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. De strategische agenda borduurt voort op de activiteiten die de NVB de afgelopen jaren ondernomen heeft, en richt zich specifiek op vijf maatschappelijke thema’s, waar hét potentieel voor de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart ligt. Deze thema’s staan centraal in deze strategische agenda omdat de binnenhavens aan die thema’s een substantiële bijdrage kunnen leveren.

De vijf maatschappelijke thema’s zijn:


De inhoud van deze strategische agenda is samen met de NVB-leden tot stand gekomen. Zowel de uitkomsten van een enquête en interviews, (leden)vergaderingen, gesprekken met het bestuur, als nationale en internationale samenwerkingsverbanden zijn hierin meegenomen. Het resultaat is een strategische agenda, waarin de genoemde maatschappelijke thema’s geprioriteerd zijn. Deze agenda is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een concreet werkplan worden opgesteld dat gaat leiden tot concrete resultaten.

 

Go to top