NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Artikelen

Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

Investeringen in infrastructuur, of die nu door de overheid of de markt worden gedaan, zijn omvangrijk en moeten altijd op een redelijke termijn worden terugverdiend. De maatschappelijke thema’s vragen in veel gevallen ook om ontwikkeling en innovatie. Reden om havenbeleid over langere tijd robuust te maken zodat overheid en markt een zinnige investeringshorizon hebben. Een tweede betekenis van duurzaam havenbeleid betreft de klimaat- en milieubelasting. Havens gaan groener worden omdat de draagkracht van zowel de planeet als het havengebied de grenzen van draagkracht bereikt.

De Binnenhavenmonitor, die het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van Main, Green en Blue ports inzichtelijk maakt, gaan we beter benutten. De meerwaarde van binnenhavens voor de regio’s waar deze gevestigd zijn, dient zich aan de bestuurlijke tafels uit te drukken in een gewogen beleidsprioritering.

Het havenbeleid dient zich daarnaast – in het kader van de aanstaande Omgevingswet – op de omgeving te richten. Door de havenregio’s actief te betrekken, zullen havens interessanter worden voor de vestiging van bedrijven. De haven zal een grotere rol gaan spelen in zijn omgeving, waardoor de gebruikersfuncties zullen toenemen. Een prettig verblijfsklimaat is hierbij van cruciaal belang. Dit vraagt investeringen in het beheer van haveninfra, veiligheid en cybersecurity. Dit komt de toekomstbestendigheid van binnenhavens ten goede.

Probleemanalyse en knelpunten
Duurzaamheid blijft een ‘containerbegrip’. Binnen havens is er behoefte aan een eenduidige definitie van het begrip. Binnenhavens ervaren op dit moment knelpunten bij de (toekomst)ontwikkeling van duurzaam havenbeleid, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden van duurzaam havenbeleid, er centraal beleid ontbreekt, en omdat er lokaal onvoldoende prioriteit voor het thema bestaat. Hier is een rol voor de NVB en haar leden weggelegd. De NVB gaat een voortrekkersrol spelen in de professionalisering van duurzaam havenbeheer en de ontwikkeling van duurzaamheid.


Doelstellingen
De NVB en haar leden gaan zich in de periode 2020-2025 richten op onderstaande doelstellingen voor het thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid.

HOOFDDOEL
De NVB en haar leden leveren een bijdragen aan een visie, programmering en prioritering van investeringen in havens. Deze investeringen maken havens tevens groener.

SUBDOELEN

  • De NVB stimuleert duurzaam havenbeheer (Green Award, Walstroom, Lean en Green).
  • De NVB brengt op (inter)nationaal niveau mogelijkheden voor financiering en/of subsidiering van duurzaamheidsvraagstukken in binnenhavens in kaart.
  • De NVB verankert de inhoud van de Green Deal, waar het zich aan committeert, in haar beleid.
  • De Binnenhavenmonitor wordt structureel ingezet.
  • De NVB organiseert masterclasses, waarin het ontwikkelingen en best practices binnen het thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid met haar leden deelt.

 

 


Strategische agenda

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden.

Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. De strategische agenda borduurt voort op de activiteiten die de NVB de afgelopen jaren ondernomen heeft, en richt zich specifiek op vijf maatschappelijke thema’s, waar hét potentieel voor de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart ligt. Deze thema’s staan centraal in deze strategische agenda omdat de binnenhavens aan die thema’s een substantiële bijdrage kunnen leveren.

De vijf maatschappelijke thema’s zijn:


De inhoud van deze strategische agenda is samen met de NVB-leden tot stand gekomen. Zowel de uitkomsten van een enquête en interviews, (leden)vergaderingen, gesprekken met het bestuur, als nationale en internationale samenwerkingsverbanden zijn hierin meegenomen. Het resultaat is een strategische agenda, waarin de genoemde maatschappelijke thema’s geprioriteerd zijn. Deze agenda is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een concreet werkplan worden opgesteld dat gaat leiden tot concrete resultaten.

 

Go to top